Logga in i portalen

Så hanterar du kraven om penningtvätt på byrån

Publicerad 20 mars, 2024 av Accountec byråportal
Känner du dig vilsen i hur du ska hantera kraven om penningtvätt på byrån? Är det svårt att förstå och sära på alla begreppen? Vet du inte hur du ska börja? Lugn, då är denna artikel bra för dig. Vi reder ut kraven, begreppen och hur du bäst kommer igång med arbetet.

Idag måste revisions- och redovisningsbyråer kunna visa upp att de aktivt arbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. För dig som byrå innebär det att du måste ha god kunskap om dina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att din versamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvar över vissa verksamhetsutövare, bland annat redovisningsbyråer, enligt penningtvättslagen. Länsstyrelsen kontrollerar att verksamhetsutövare vidtar tillräckliga åtgärder. Redovisningsbranschen är hårt granskad och flertalet byråer har drabbats av höga sanktionsavgifter för brister i regelefterlevnaden.

Penningtvätt kan se ut på en mängd olika sätt. Det som penningtvätten syftar till är att dölja egendomens ursprung och/eller att någon ska kunna tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Penningtvätt kan därför exempelvis ske genom att flytta banktillgodohavanden mellan konton och genom att göra kontantuttag, genom överfakturering av varor och tjänster och genom utställande av osanna fakturor. Det är inte ovanligt med utlandstransaktioner. Detta är dock bara en exemplifiering.

I arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste du som verksamhetsutövare bedöma riskerna för att din verksamhet skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det kallas för en allmän riskbedömning.
"Det är oerhört viktigt att lägga tid på den allmänna riskbedömningen och att låta den omfatta alla tjänster som byrån levererar. Tillsynsmyndigheterna lägger stor vikt vid dess innehåll i samband med deras tillsynsärenden.", säger Lars Lejdborg, Co-founder & Partner Manager på Accountec.
Den allmänna riskbedömningen bör omfatta samtliga produkter eller tjänster som erbjuds och riskerna med det, vilka kunder man har, distributionskanaler och geografiska riskfaktorer. Det är också viktigt att ta med misstänkta aktiviteter och transaktioner som upptäcks över tid och myndigheters rapportering kring området. Den allmänna riskbedömningen ligger också till grund för vilka rutiner och riktlinjer som ska upprättas på byrån.

Penningtvättslagen ställer höga krav på den allmänna riskbedömningen. Förutom att den ska vara väl dokumenterad och anpassad efter byråns verksamhet, ska den också vara aktuell. Med det menar man att den regelbundet ska utvärderas och när det behövs uppdateras. En utvärdering ska ske minst årligen.

En viktig del i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är att uppnå kundkännedom, att lära känna sina kunder, innan transaktioner genomförs eller affärsförbindelser ingås. Du ska även utreda om kunden har en eller flera verkliga huvudmän. Med verklig huvudman menas någon eller några fysiska personer som ensam eller tillsammans med någon annan ytterst äger eller kontrollerar kunden.

En annan viktig kundkännedomsåtgärd är att ta reda på om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan.

Omfattningen av kundkännedomsåtgärderna styrs av din riskbedömning av varje enskild kundrelation, vilket kallas kundens riskprofil. En kund kan bedömas med låg, normal och hög risk. På Länsstyrelsens webbsida kan du läsa mer om vilka åtgärder som krävs för respektive risk.

Tillräcklig kunskap om kunderna är en grundläggande förutsättning för verksamhetsutövarens möjligheter att försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och att kunna rapportera misstänkta aktiviteter och transaktioner till Polismyndigheten (Finanspolisen). Det handlar om sådant som när kundkännedomsåtgärder ska vidtas, vilka åtgärder som ska vidtas, hur omfattande åtgärder som krävs och hur verksamhetsutövaren avgör åtgärdernas omfattning i det enskilda fallet.
"När du gör din kundkännedomsdokumentation ska du dels dokumentera din kundkännedom men också åsätta kunden en risknivå i minst en tregradig skala, låg/normal/hög risk. En stark rekommendation är att kommentera ditt val av risknivå så att det framgår vilka överväganden du gjort.", säger Lars Lejdborg, Co-founder & Partner Manager på Accountec.
På Accountec har vi tagit fram verktyg och hjälpmedel för att göra arbetet lättare för dig och byrån. Med hjälp av vår digitala kundkännedomsprocess, får du bra koll på dina kunder och deras verksamhet, samtidigt som du scannar verkliga huvudmän för PEP och AML. Detta gör att du lättare kan uppnå kundkännedom och tilldela riskprofiler på dina kunder. Med en tydlig översikt får du också bra koll på när det är dags för omprövning.


Så hanterar du kraven om penningtvätt på byrån
 • Upprätta en allmän riskbedömning
  Dokumentera väl och bedöm riskerna för att din verksamhet skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
 • Skapa rutiner och riktlinjer
  Utifrån den allmänna riskbedömningen ska du som verksamhetsutövare upprätta skriftliga rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i din verksamhet.
 • Uppnå kundkännedom
  Kundkännedomen ska vara tillräcklig för att du som verksamhetsutövare ska kunna hantera riskerna för att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Tilldela en riskprofil på varje ny kundrelation
  Som verksamhetsutövare ska du bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i varje kundrelation.
 • Registrera verksamheten hos Bolagsverket
  Driver man en redovisningsverksamhet är man också skyldig att registrera den i Bolagsverkets register över verksamhetsutövare enligt Penningtvättslagens mening om man inte samtidigt står under annan tillsynsmyndighet, t.ex Revisorsinspektionen (för kvalificerade revisorer).
 • Rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen
  Om du har misstankar om aktiviteter och transaktioner är du skyldig att rapportera till Polismyndigheten (Finanspolisen) via deras portal goAML.
 • Utvärdera regelbundet, minst årligen.
  Ni behöver årligen se över den allmänna riskbedömningen, era rutiner och riktlinjer, tillse fortlöpande utbildningsinsatser mot personal mm samt uppdatera/förnya kundkännedomsdokumentationen för alla kunder.
För mer information i detalj Kan du läsa mer på Länsstyrelsens webbsida.

Vill du veta mer om Accountec och hur vi kan hjälpa dig med hanteringen av kraven om penningtvätt på byrån, boka gärna en kostnadsfri demo med oss. Vi hörs och ses!
Intresserad? Boka ett möte med oss.
Klicka på knappen för att boka en kostnadsfri demo. Vi hörs!
Relaterade blogginlägg